Biedrības „Integrētā mediācija Latvijā” STATŪTI

1. nodaļa. Biedrības nosaukums un mērķi.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Integrētā mediācija Latvijā” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.1.1. Biedrības tulkojums citās valodas ir: angliski „Integrated Mediation Latvia”, franciski “Médiation intégrée en Lettonie”, vāciski „Integrierte Mediation Lettland”, itāliski “Mediazione integrata in Lettonia”.

1.1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „in-M LV”.

1.2. Biedrības mērķis ir integrētās mediācijas attīstība, nostiprinot integrēto mediāciju kā mūsdienīgu, efektīvu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu Latvijā un ārpus tās.

1.3. Biedrības uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir:

1.3.1. popularizēt integrētās mediācijas ideju konfliktu risināšanas norisēs starp personām, uzņēmumiem, institūcijām un valsts pārvaldes un administratīvajām iestādēm, kā arī profesionāļu darbībā un sabiedrībā kopumā;

1.3.2. veicināt reģionālu un pārrobežu sadarbību starp profesionāļiem, organizācijām un institūcijām;

1.3.3. attīstīt integrētās mediācijas idejas, aizstāvēt tās principus un intereses;

1.3.4. informēt un izglītot sabiedrību par integrētās mediācijas ideju, metodēm un iespējām, popularizēt integrētās mediācijas veiksmīgo pieredzi;

1.3.5. rīkot apmācības par mediāciju un tās integrācijas iespējām dažādās dzīves, biznesa un sabiedriskās darbības jomās;

1.3.6. īstenot sabiedrisko un publisko darbību, veikt pētījumus un aptaujas.

1.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. Likvidēšanās vai apvienošanās gadījuma biedru sapulce nosaka tās kārtību.

2. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

2.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

2.1.1. piedalīties, balstot un izteikties biedru sapulcēs;

2.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību;

2.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos bezmaksas pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

2.1.4. kandidēt un tikt ievēlētam Biedrības institūcijās;

2.1.5. citas tiesības, kuras noteikusi biedru sapulce.

2.2. Biedrības biedru pienākumi:

2.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

2.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

2.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu,

2.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības un tās mērķu reputāciju sabiedrībā;

2.2.5. paziņot Biedrībai savu e-pasta adresi un adresi, kurā viņš ir sasniedzams.

2.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

2.4. Saziņa starp biedriem un Biedrības institūcijām notiek ar e-pastu starpniecību. Biedriem ir pienākums iesniegt valdei to savu datu apstrādes atļauju, kas nepieciešami sabiedrības darbību reglamentējošu normu izpildei, un rakstveidā paziņot e-pasta adresi, uz kuru tam nosūtītais e-pasts uzskatāms par saņemtu atbilstoši Paziņošanas likuma prasībām.

3. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

3.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

3.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai rakstiski pilnvarojot kādu citu personu.

3.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

3.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa revidents vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

3.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram elektronisku uzaicinājumu ar darba kārtību uz viņa norādīto e-pasta adresi. Ja no biedra netiek saņemts apstiprinājums par e-pasta saņemšanu, valde pēc saviem ieskatiem var papildus informēt biedru ar īsziņu uz biedra mobilā tālruņa numuru.

3.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tā izziņota atbilstoši šiem statūtiem, un tajā piedalās ne mazāk kā 3 biedri.

3.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

3.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

4. nodaļa. Biedrības pārvalde.

4.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas īsteno Biedrības ikdienas pārvaldi.

4.2. Biedrības valde sastāv no sešiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.

4.3. Valdi ievēlē biedru sapulce.

4.4. Valde pieņem lēmumus valdes sēdēs atklāti balsojot. Valde pieņem lēmumus valdes sēdēs ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja promesošs valdes loceklis izteicis vēlēšanos balsot elektroniski, tad viņa balsojums par valdes sēdes darba kārtības jautājumiem atspoguļojams sēdes protokolā, kuram pievieno valdes locekļa e-pastu ar atspoguļoto balsojumu. Valdes sēdes ,kas nenotiek biedru sapulces dienā, sasaucamas, paziņojot par darba kārtību ar elektroniskā pasta starpniecību ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš.

4.5. Pēc ievēlēšanas biedru sapulces dienā, klātesošie valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valdes locekļi savā starpā sadala pienākumus un par šo sadali informē biedrus e-pasta formā.

4.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

4.7. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi. Citi valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar ne mazāk kā vēl diviem valdes locekļiem.

4.8. Valde pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces un Padomes lēmumiem;

4.9. Valde nosaka Biedrības saikni ar nacionāla vai starptautiska līmeņa organizācijām, rakstiski noformējot savstarpējās attiecības un vienošanos.

4.10. Valdes locekļiem ir tiesības par savu darbu saņemt atlīdzību. Tās apjoms noteicams saskaņā ar Biedrības finansiālām iespējām, un to apstiprina revidents vai biedru sapulce.

4.11. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

5. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

5.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

6. nodaļa. Revīzija.

6.1. Biedrības revīzijas veidu nosaka biedru sapulce.

6.2. Biedrības revidentu ieceļ biedru sapulce, revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

6.3. Revidents:

6.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

6.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

6.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

6.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

6.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

6.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

7. nodaļa. Biedru nauda

7.1. Biedru naudas apjomu un maksāšanas kārtību nosaka biedru sapulce.

7.2. Maksājuma kavējuma gadījumā, ja biedrs to nav novērsis divu mēnešu laikā pēc elektroniski nosūtīta atgādinājuma, biedru nauda par attiecīgo periodu maksājama dubultā apmērā.

8. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

8.1. Par Biedrības biedru var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kurai nav noteikti rīcībspējas vai darbības ierobežojumi, kas atbalsta integrētās mediācijas principus, sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu un iesaistās Biedrības darbā.

8.1.1. Lai kļūtu par Biedrības biedru, persona, kura ir apguvusi integrētās mediācijas pamatus, ir iepazinusies ar Biedrības statūtiem un vēlas iestāties Biedrībā (juridiskai personai – tās pārstāvis), iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

8.1.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valdes priekšsēdētājs.

8.1.3. Valdes priekšsēdētāja noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt valdei. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu paziņo pieteicējam nosūtot lēmuma elektronisko atvasinājumu uz pieteicēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja arī valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās no valdes sēdes dienas.

8.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. Samaksātās biedra naudas summas netiek atmaksātas. Biedram izstājoties. Biedram ir pienākums samaksāt biedra naudu par visu kalendāro gadu, kurā Biedrs izstājas.

8.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

8.5.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus ir kavējis biedru naudas maksājumu;

8.5.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces vai valdes lēmumus;

8.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

8.5.4. biedra darbība vai rīcība nav savienojama ar Biedrības uzdevumiem vai mērķi.

8.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības jāpaziņo biedram nosūtot lēmuma elektronisko atvasinājumu uz biedra norādīto e-pasta adresi nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

Valdes priekšsēdētāja:

___________________/___________ /

(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2018. gada 8.jūnijā

Darba laiks

Pr.-Pk. 08.00-20.00

Adrese

Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Puķulejas iela 6, LV-2127

E-pasts

info@integretamediacija.lv

Tālrunis

22003100 (saziņai lūgums pamatā izmantot whatsapp)

BIEDRĪBA
"INTEGRĒTĀ MEDIĀCIJA LATVIJĀ"

Par mums

Organizējam dažādus seminārus un pasākumus ar mērķi gan izglītot topošos un esošos mediatorus, gan informēt sabiedrību, veicināt mediācijas pieejas integrēšanu dažādās dzīves situācijas.

Kļūsti par biedru

Kļūsti par biedru, aizpildot anketu